Zorg op onze school

VISIE

De basis van onze zorgbeleid ligt in ons opvoedingsproject. Onder zorg op onze school verstaan we alle initiatieven die het welbevinden, de betrokkenheid en de kennis, de attitude en de vaardigheden van alle schoolbetrokkenen helpen verhogen. Op de eerste plaats komt de zorg voor onze leerlingen, maar we hebben ook aandacht voor de zorg voor ouders en voor alle schoolmedewerkers.

 

CONCREET

Onder de zorg verstaan we de leef- en leerzorg op onze school.

Leerzorg
We begeleiden de leerlingen in hun leren.  Dit begint in de klas, in elke les door de vakleraar. We willen het ‘leren’ voor alle leerlingen mogelijk maken. Leerlingen die nood hebben aan ondersteuning, onzeker zijn of worstelen met een motivatieprobleem kunnen opgenomen worden in studiebegeleiding

Leefzorg
Leefzorg wil jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen in een gezond leefklimaat. Leefzorg gaat over sociale vaardigheden, inspraak en participatie, groepsgevoel, ontplooiingskansen …

We hebben oog voor het welbevinden van de klas. De leraars zorgen via hun klasmanagement voor orde, rust en structuur in hun klas. Op deze manier creëren ze een krachtige leeromgeving. De klassenleraars  zijn voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt.

Leraars of schoolmedewerkers nemen een zorgtaak op wanneer ze iets bij een leerling opmerken in de klas, op de speelplaats, in de eetzaal … Door een gesprek kunnen heel wat vragen, dagelijkse zorgen en problemen van leerlingen opgelost worden. Als het nodig is, verwijzen ze  door naar de leerlingenbegeleider en de wekelijkse zorgvergadering met directie en CLB, waar de zorgvraag van onze leerlingen wordt besproken.

Werkwijze

Zorg werkwijze

Voor sommige leerlingen volstaat de basiszorg niet. Omwille van specifieke behoeften bij het leren of het leven kunnen zij rekenen op verhoogde zorg. We gaan dan samen met de leerling en zijn ouders op zoek naar wat deze leerling nodig heeft. De specifieke maatregelen die dan worden besproken leggen we vast in een begeleidingsplan zodat alle partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Voor sommige leerlingen is het belangrijk dat we als school samenwerken met externen: uitbreiding van zorg. In deze fase werken we als school samen met CLB, GON-begeleiders vanuit het buitengewoon onderwijs, logopedisten, psychologen …

Doorheen onze ganse werking houden wij steeds de basisprincipes van het HandelingsGerichtSamenWerken in het achterhoofd. We vertrekken vanuit de noden van de leerling, daarbij hebben we aandacht voor de volgende punten:
1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal.
2. We nemen de omgeving van de leerling mee in het verhaal.
3. De leerkracht doet ertoe.
4. Het positieve benoemen is belangrijk.
5. We streven een goede samenwerking tussen de school en de ouders na.
6. We werken doelgericht.
7. De werkwijze van school is systematisch en duidelijk.