ZORG VOOR LEERLINGEN

Leerlingenbegeleiding- en zorg

Zorg dragen voor onze leerlingen bouwen wij op volgens het zorgcontinuüm: Voor alle leerlingen voorziet onze school in een brede preventieve basiszorg (meer info kan u terugvinden bij “preventie”).

Voor sommige leerlingen echter volstaat deze basiszorg niet. Omwille van specifieke behoeften (een belemmering bij het leren en/of leven) kunnen zij rekenen op verhoogde zorg. In deze fase gaan we samen met de leerling en zijn ouders op zoek naar wat deze leerling nodig heeft. De specifieke maatregelen die dan worden besproken leggen we vast in een begeleidingsplan zodat alle partijen weten wat we van elkaar mogen verwachten.

Voor sommige leerlingen is het belangrijk dat we als school samenwerken met externen: uitbreiding van zorg. In deze fase werken we als school samen met CLB, GON-begeleiders vanuit het buitengewoon onderwijs, logopedisten, psychologen,…

Doorheen onze ganse werking houden wij steeds de basisprincipes van het HandelingsGerichtSamenWerken in het achterhoofd. Dat wil zeggen dat we steeds aandacht proberen hebben voor:

 1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal.
 2. We nemen de omgeving van de leerling mee in het verhaal.
 3. De leerkracht doet ertoe.
 4. Het positieve benoemen is belangrijk.
 5. We streven een goede samenwerking tussen de school en de ouders na.
 6. We werken doelgericht.
 7. De werkwijze van school is systematisch en duidelijk.

 

Leerlingenbegeleiding

Preventie

Brede preventieve basiszorg In het kader van een goede opvang bij de grote stap, maar ook in het kader van goed zorg dragen voor al onze leerlingen, zetten wij in op een brede preventieve basiszorg voor iedere leerling. Deze basiszorg is uitgeschreven en is terug te vinden in het schoolreglement.

In de structuur van onze school zijn een aantal dingen opgenomen die het voor onze leerkrachten makkelijker maken om zorg te dragen voor iedere leerling. Een voorbeeld: het structureel inplannen van duo- en splitsuren voor Nederlands, Frans en wiskunde organiseren. Dit zijn momenten waarbij er 2 leerkrachten aanwezig zijn voor 1 klas. Deze leerkrachten kunnen de klas opsplitsen in 2 kleinere groepen of samen aanwezig zijn in 1 lokaal. Op deze manier kunnen niet alleen leerlingen die een extra woordje uitleg nodig hebben, geholpen worden. Ook leerlingen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken komen op deze manier aan hun trekken.

Naast deze basiszorg op schoolniveau schreven we uit wat we verstaan onder een goede basiszorg in de klas. We formuleerden onze verwachtingen naar leerkrachten, leerlingen én ouders. Een voorbeeld: We verwachten van alle leerkrachten dat toetsen aangekondigd worden en dat de opdracht op het bord genoteerd wordt. Vervolgens verwachten we van de leerling dat hij zijn agenda nauwkeurig invult. Tot slot hopen we dat de ouders thuis de agenda opvolgen.

Sensibilisering is een belangrijke vorm van preventie. Op regelmatige basis worden er sensibliseringsacties op touw gezet rond:

 • Gezonde voeding
 • Veiligheid in het verkeer
 • Pesten
 • Roken, alcohol en drugs
 • Awel (Kinder en jongerentelefoon
preventie

De leerlingenbegeleiding op onze school start vanuit het drielijnenmodel. Dat wil zeggen dat iedere vakleerkracht en in het bijzonder de klassenleraar het eerste aanspreekpunt vormt voor de leerlingen. Zij doen hun best om de leerling verder te helpen, maar kunnen steeds rekenen op de ondersteuning van de zorgcoördinator “socio-emo” en de adjunct-directeur. Als school kunnen wij bovendien ook rekenen op een goede samenwerking met het CLB

Hier een foto

Studiebegeleiding

In de eerste plaats zal de vakleerkracht ondersteuning bieden bij vragen rond het leren.

De leerlingen van het eerste jaar krijgen 1u per week Leren Leren van de studiecoach. Tijdens dit lesuur leren de leerlingen over organiseren en plannen én over studeren.

Wanneer een leerkracht vaststelt dat een leerling over een bepaald lesonderdeel nog wat extra ondersteuning nodig heeft kan hij de leerling aanmelden voor een inhaalles Nederlands, Frans of wiskunde. Tijdens deze inhaalles wordt de leerstof met een kleine groep leerlingen opnieuw aangebracht. Een leerling die nood heeft aan extra ondersteuning bij het leren kan aangemeld worden voor een sessie studiebegeleiding.

De zorgcoördinator “leren” houdt een overzicht over de inhaallessen en de studiebegeleiding en is in deze materie een aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders.

Studieloopbaanbegeleiding

Leren kiezen is een belangrijke opdracht in de eerste graad. Tijdens een les studieloopbaanbegeleiding en een infowinkel leren onze leerlingen van het eerste jaar kiezen ifv het tweede jaar. Ook u als ouder wordt uitgenodigd om de opties van het tweede jaar te verkennen.

Omdat de keuze naar het derde jaar erg bepalend is, krijgen onze leerlingen van het tweede jaar gedurende een half schooljaar, 1u studieloopbaanbegeleiding per week. Tijdens deze lessen gaan we samen op zoek naar een goede studiekeuze voor het derde jaar. We vertrekken vanuit de sterktes en de zwaktes van de individuele leerling maar kijken ook naar de arbeidsmarkt.

Schoolreglement

In deze digitale brochure lees je onze visie op het leven, de samenleving en het onderwijs. Het omvat naast het leef-en leerreglement ook een interessante wegwijzer voor onze leerlingen en hun ouders. Hij gidst je als het ware door het hele schooljaar, vanaf de eerste schooldag tot en met de laatste schoolweek.

Klik hier om het schoolreglement te downloaden