OPVOEDINGSPROJECT

Het opvoedingsproject van de Sint-Maarten Campus steunt op 4 pijlers.

  1. Wij zijn een katholieke school. Ons denken en handelen is geïnspireerd door de boodschap en waarden van het evangelie.
  2. Wij bieden kwalitatief onderwijs en een brede vorming. Jonge mensen krijgen bij ons evenwichtige ontplooiingskansen.
  3. Onze school is een leefgemeenschap. Iedereen mag er verantwoordelijkheid opnemen, in een sfeer van openheid en vertrouwen.
  4. Wij openen voor de jonge mensen veel vensters op de wereld. Dit gebeurt in een geest van verdraagzaamheid, betrokkenheid en solidariteit.

 

Hoe krijgen die vier pijlers nu inhoud?

Pijler 1
Gedrag van mensen wordt in grote mate beïnvloed door gangbare gebruiken, opvattingen en denksystemen. Deze worden niet altijd openlijk verduidelijkt. Een aantal ethische en religieuze waarden worden in onze huidige samenleving minder gehonoreerd. Toch willen wij de evangelische waarden in onze school gestalte geven. In een geest van geduldig zoeken, willen wij respect, eerlijkheid en gerechtigheid, hulpvaardigheid en dienstbaarheid, openheid en vertrouwen, eenvoud en zachtmoedigheid, dankbaarheid en vergevingsgezindheid voorleven. Wij verwachten van onze jonge mensen dat zij met ons samen verwonderd, zoekend en liefdevol deze weg willen gaan.

Pijler 2
Aan jonge mensen, ongeacht hun sociale of culturele herkomst, willen wij evenwichtige ontplooiingskansen geven. Wij dragen zorg voor een harmonieuze persoonlijkheidsontwikkeling. Wij willen hen helpen in hun groei naar volwassenheid door het ontwikkelen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheidszin, doorzettingsvermogen en assertiviteit. In een positieve sfeer zoeken wij samen naar oplossingen voor persoonlijke vragen, ook als het eens moeilijk gaat. Door kwalitatief onderwijs willen wij de leergierigheid bij jonge mensen stimuleren. Hiertoe leveren wij niet alleen degelijke vakkennis. Wij leggen ook verbanden tussen de vakken, geven concrete toepassingen zodat de leerstof meer levensnabij en boeiend wordt. Wij willen eveneens werken aan taalvaardigheid en het logisch en creatief denken ontwikkelen. Wij stellen hoge eisen en willen jonge mensen daarbij begeleiden. Zo kunnen wij hen helpen om hun persoonlijk, professioneel en maatschappelijk levensproject uit te bouwen en kunnen zij aan alles voldoening beleven en gelukkig zijn.

Pijler 3
Wij zijn een school waar het aangenaam is te werken, te leren en te leven; een school waar het goed is te zijn. Er zijn betekent niet alleen er verblijven, maar ook zich behaaglijk voelen, tevreden zijn, tot vrede gebracht worden. Wij willen een echt samenwerkingsverband zijn, waarin iedereen gewaardeerd wordt, waarin iedereen gelijkwaardig is. En dit ongeacht welk vak men geeft of welke studierichting men volgt. Samen vormen wij een hechte groep, die meer is en meer kan dan elk afzonderlijk. Wij zijn een leefgemeenschap, waar iedereen met iedereen in dialoog kan treden, in een sfeer van openheid en vertrouwen.

Pijler 4
Wij respecteren andere levenswijzen en andere meningen. Wij proberen jonge mensen de ogen te openen voor wat er in de wereld gaande is, zowel ver weg als dichtbij. We leren hen daar kritisch mee omgaan. Wij beklemtonen het sociaal gericht zijn en niet de ieder-voor-zich-mentaliteit. Wij moedigen een geëngageerde, solidaire en verdraagzame houding aan. Wij willen deze houdingen ontwikkelen vanuit onze school naar de brede samenleving toe. Samen met jonge mensen willen we dit opvoedingsproject waar maken …